ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบัน TDGA จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (ครั้งที่2)

4 มี.ค. 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดฝึกหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 3 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 การอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

           โดยได้รับเกียรติจากดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ณ ปัญญา บรรยายใน

หัวข้อ : Government 4.0, Digital Government (Connected Opened), Digital Culture & Digital Mindset โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัลในภาพรวมของ Government 4.0 ที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกันทั้งภาครัฐด้วยกันเองและภาคส่วนอื่นๆเพื่อให้ภาครัฐเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

          และในหัวข้อ : Digital Government Transformation ได้รับเกียติจากคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน TDGA เป็นวิทยากรบรรยาย ได้มาเล่าถึงแนวคิดการให้บริการดิจิทัลภาครัฐให้แก่ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และได้รับประโยชน์มากที่สุด รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่เปรียบเสมือนคู่มือในการ Transform ภาครัฐอย่างไรให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TDGA คลิก  https://www.facebook.com/TDGADGA