1. ติดต่อเรา

ที่อยู่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Thailand Digital Government Academy
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถ.รางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02 612 6060
โทรสาร : 02 612 6013

2. ศูนย์ช่วยเหลือ