หลักสูตร

DGA305 (CU) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลและแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 9,900
หมายเหตุ พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 ● จัดการอบรมรุ่นที่ 1: อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 27 และ 28 มิ.ย. 2565 ● เริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านออนไลน์คอร์ส (Compulsory Self-pacing Online Course) ในวันที่ 1 พ.ค. 2565 โดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา ไม่จํากัดจํานวนรอบ จนถึงเดือน มิ.ย. 2565 ● การเรียนรู้พร้อมกันผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Synchronous Workshop) ณ สถานที่ฝึกอบรม (On-site) ในวันที่ 27 และ 28 มิ.ย. 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ นายจิรพล ทรงวุฒิ
เบอร์โทร   0806833776
lic@chula.ac.th
สถานที่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)