หลักสูตร

DGA203 (CPU) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น โดยจะให้มีองค์ความรู้ทั้งตัวนิยามของคำว่า ความมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัล และความสัมพันธ์ของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ขององค์กร จากนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีและกลไกต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จะถูกแนะนำให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ดังนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษามาตรฐานและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลด้วย

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 3,900
หมายเหตุ ระยะเวลาการฝึกอบรม การจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน พ.ศ. 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ อาจารย์จักรพันธ์ จันทร์เขียว
เบอร์โทร   0811811947
training@cpu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)