หลักสูตร

DGA104 (SAU) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม 3. เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 4,900
หมายเหตุ การจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 10 และ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 19 และ วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 18 และวันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 หมายเหตุ : ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม และสถานการณ์ โดยจะแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมอบรมทราบล่วงหน้า
ติดต่อสอบถาม คุณ ผศ.ดร. ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
เบอร์โทร   028074500
ceit@sau.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)