หลักสูตร

DGA104 (STOU) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม 3. เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ รุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 8 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 5 วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 8 วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 9 วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 10 วันที่ 15 – 16 กันยายน 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
เบอร์โทร   0800397788
Sarun.Nak@stou.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)