หลักสูตร

DGA104 (RUS) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม 3. เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 3,000
หมายเหตุ การจัดอบรมจํานวน 10 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จํานวน 2 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 23-24 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 5 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 3-4 กันยายน 2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 8 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 9 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 10 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ กรมวุฒิ นงนุช
เบอร์โทร   0659329255
krommavut.n@rmutsb.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)