หลักสูตร

DGA104 (RMUTT) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม 3. เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ การจัดอบรมจำนวน 8 รุ่น รุ่นละ ไม่เกิน 30 คน จำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) ระหว่างเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 โดยมีกำหนการจัดอบรม ดังนี้ รุ่นที่ 1 5-6 พฤษภาคม 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 2 19-20 พฤษภาคม 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 3 9-10 มิถุนายน 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 4 23-24 มิถุนายน 2565 09.00 – 16.00 น รุ่นที่ 5 7-8 กรกฎาคม 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 6 21-22 กรกฎาคม 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 7 4-5 สิงหาคม 2565 09.00 – 16.00 น. รุ่นที่ 8 18-19 สิงหาคม 2565 09.00 – 16.00 น. กรณีอบรมจำนวนผู้ลงทะเบียนไม่ถึงจำนวน 24 คน ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโครงการ หรือเลื่อนการจัดอบรม โดยจะแจ้งล่วงหน้าก่อนการจัดฝึกอบรม 14 วัน
ติดต่อสอบถาม คุณ ลัดดา วีระเบญจพล
เบอร์โทร   0866685261
admin@rmutt.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)