หลักสูตร

DGA306 (RSU) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านข้อมูลได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่เหมาะสมได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างโมเดลการทำนายโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการ วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การรวบรวมและสกัดข้อมูล การสำรวจและ จัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล การพัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ ตีความและแปลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ การจัดอบรมจํานวน 5 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน รุ่น 1 จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 22–27 เมษายน พ.ศ. 2565 รุ่น 2 จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 7–12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่น 3 จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่น 4 จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่น 5 จํานวน 6 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง)อบรมระหว่างวันที่ 9–14 กรกรฏาคม พ.ศ. 2565 (หมายเหตุ – วันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ติดต่อสอบถาม คุณ นงนุช ศิริสงวนวงศ์
เบอร์โทร   029972222
Nongnuch.s@rsu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)