หลักสูตร

DGA305 (RSU) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลและแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ การจัดอบรมจํานวน 5 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน รุ่น 1 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน พ.ศ. 2565 รุ่น 2 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 7–8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่น 3 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 28–29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่น 4 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) อบรมระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่น 5 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง)อบรมระหว่างวันที่ 9–10 กรกรฏาคม พ.ศ. 2565 (หมายเหตุ – วันที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ติดต่อสอบถาม คุณ นงนุช ศิริสงวนวงศ์
เบอร์โทร   0815667176
itinfo@rsu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยรังสิต
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)