หลักสูตร

DGA104 (RSU) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม 3. เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องเหมาะสม

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งมีความรู้และความเข้าใจในภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่กำลังเป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในวิธีการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
6. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ ฝึกอบรมจำนวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) รุ่น 1 วันที่ 22–23 เมษายน พ.ศ. 2565 รุ่น 2 วันที่ 7–8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่น 3 วันที่ 28–29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รุ่น 4 วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่น 5 วันที่ 9–10 กรกรฏาคม พ.ศ. 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ คุณนงนุช ศิริสงวนวงศ์
เบอร์โทร   0815667176
Nongnuch.s@rsu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยรังสิต (วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)