หลักสูตร

DGA701 (SPU) การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้ปฏิบัติงานในบทบาท หน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบในองค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลได้ 2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลโดยเน้นย้ำในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเชิงการออกแบบ การเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงกระบวนการ และพัฒนาการให้บริการใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรเพื่อทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับจากส่วนราชการต่าง ๆ

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและหน่วยงาน ผ่านกระบวนคิด วิสัยทัศน์ นโยบายและการสร้างความเชื่อมั่น ผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Disruptive Technology) และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัล (Technological Trends) อีกทั้งกรอบการเปลี่ยนผ่านเข้าสู้ยุคดิจิทัล โดยใช้แนวทางการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมด้วย Design Thinking เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการออกแบบโดยมีลูกค้า (ประชาชน หรือ เพื่อนร่วมงาน) เป็นจุดศูนย์กลาง การสร้างและระบุคุณค่าของการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการให้บริการและขบวนการต่าง ๆ โดยผ่านการเรียนรู้กระบวนการ Design Thinking ทั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อการประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลและรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 10,700
หมายเหตุ การจัดอบรมจํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ติดต่อสอบถาม คุณ คุณวลีพร จิตรพงษ์
เบอร์โทร   0813259608
icttraining@spu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)