หลักสูตร

DGA206 (SU) หลักการกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม 2. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล 3. เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 4. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การกำหนดและแยกแยะข้อมูลส่วนบุคคล การคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลการรับมือการรั่วไหล ของข้อมูล เป็นต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความรู้ความเข้าใจเเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกำหนดนโยบายในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ และมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้ผู้บริหารได้นำความรู้และทักษะจากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 7,700
หมายเหตุ รุ่นที่ 3 1 – 2 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 4 19 - 20 พฤษจิกายน 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ นางณัฐสิรี นกแก้ว
เบอร์โทร   0812904198
bdt-training@su.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)