หลักสูตร

DGA502 (PSU) หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล 2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) 3. เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ 4. เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 12,000
หมายเหตุ
ติดต่อสอบถาม คุณ คุณศราวดี แสงสมบุญ
เบอร์โทร   074282106
cc-serve@group.psu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)