หลักสูตร

DGA502 (UTCC) หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล 2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) 3. เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ 4. เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารโครงการดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) แบ่งเป็น 10 องค์ความรู้ ได้แก่ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานสามารถบริหารโครงการดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการปรับประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ในโครงการและกรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 13,100
หมายเหตุ แบ่งเป็น 5 รุ่น รุ่นที่ 1: 14-17 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 2: 5-8 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 3: 16-19 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 4: 18-21 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 5: 13-16 ธันวาคม 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ รศ.ดร.นํ้าฝน อัศวเมฆิน
เบอร์โทร   0895021006
anamfon@gmail.com
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)