หลักสูตร

DGA502 (SU) หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ในการบริหารโครงการดิจิทัล 2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจกรอบการทำงานด้านการบริหารโครงการตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) 3. เพื่อให้สามารถริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลได้ตามหลักการ 4. เพื่อให้มีการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการและผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการบริหารโครงการดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง Project Management Framework (PMBOK, 2017) แบ่งเป็น 10 องค์ความรู้ ได้แก่ การบูรณาการ ขอบเขต เวลา ค่าใช้จ่าย คุณภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานสามารถบริหารโครงการดิจิทัลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวคิดในการบริหารโครงการ กระบวนการ ขั้นตอน ความสำคัญในการบริหารจัดการ รวมทั้งแนวทางการปรับประยุกต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางไว้ในโครงการและกรณีศึกษาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบผลสำเร็จ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เน้นองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้จากหลักสูตรไปประยุกต์ในการริเริ่ม วางแผน ดำเนินงาน ติดตามและควบคุม และปิดโครงการดิจิทัลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 13,100
หมายเหตุ รุ่นที่ 3: 17 – 20 ตุลาคม 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ นางณัฐสิรี นกแก้ว
เบอร์โทร   0812904198
bdt-training@su.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)