หลักสูตร

DGA501 (MU) การบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ์เพื่อการปรับสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรในปัจจุบันสู่การปรับเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคตได้ 2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหาร โครงการในการปรับสู่องค์กรดิจิทัลได้ 3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ในการบริหารและจัดการแผนงานของกลุ่มโครงการดิจิทัลได้ 4. เพื่อให้สามารถอภิปรายกลยุทธ์และกลวิธีของหน่วยงานในการดำเนินแผนงานเชิงกลยุทธ์ ให้สำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ความเข้าใจ Digital Transformation Reference Model สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ และช่องว่าง (Gap Analysis) ขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเตรียมการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลในอนาคต ตระหนักถึงการกำหนดเป้าหมาย และนำเสนอแนวทาง ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการดิจิทัล การเปรียบเทียบและพิจารณาการจัดการทรัพยากร อย่างคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์จากกรณีศึกษาในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ สำหรับองค์กรดิจิทัล

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,800
หมายเหตุ แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 2 : 13 - 14 มิถุนายน 2565 Link ลงทะเบียน https://digital-training.mahidol.ac.th/
ติดต่อสอบถาม คุณ ดร.โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
เบอร์โทร   089526252
rojjalak.chu@mahidol.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)