หลักสูตร

DGA403 (NU) หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์กระบวนงานขององค์กรในปัจจุบันและสามารถออกแบบกระบวนงานที่คาดหวังสำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัล 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนงานเป้าหมายด้วยเครื่องมือต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำพิมพ์เขียวบริการ(Service Blueprint) เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กร

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล การศึกษาองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อให้เข้าใจแนวทางในการปรับเปลี่ยนกระบวนงานที่ต้องสอดคล้องกับองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ขององค์กร เรียนรู้การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติ ได้แก่ Business Model Canvas และ Customer Journey Map การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนงานในองค์กร การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานเป้าหมายเพื่อไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างกระบวนงานเป้าหมายและกระบวนงานปัจจุบันเพื่อนำไปเป็นข้อมูลไปออกแบบและจัดทำพิมพ์เขียวของกระบวนงานใหม่ เรียนรู้กรณีศึกษาการจัดทำ Digital Service Architecture การลงมือปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนงานด้วยข้อมูลจริงในหน่วยงาน เพื่อเป็นเป็นแนวทางและต้นแบบในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกระบวนงานอื่นขององค์กรต่อไป

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 23,500
หมายเหตุ จัดฝึกอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 10-15 ตุลาคม 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ ผศ.ดร.กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
เบอร์โทร   0833068080
das@nu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)