หลักสูตร

DGA306 (RMUTT) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับงานด้านข้อมูลได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลได้ เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่เหมาะสมได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจและจัดเตรียมข้อมูลได้ 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่หมาะสมและเข้าใจได้ง่าย 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างโมเดลการทำนายโดยใช้เครื่องมือหรือเทคนิคการ วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ได้

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การรวบรวมและสกัดข้อมูล การสำรวจและ จัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบคลังข้อมูล การพัฒนาข้อมูลภาพนิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง การวิเคราะห์ ตีความและแปลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ การนำไปใช้ประโยชน์การจัดทำโครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 16,500
หมายเหตุ การจัดอบรมจำนวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จำนวน 4 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-24 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 สถานที่ฝึกอบรม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อสอบถาม คุณ นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
เบอร์โทร   0866685261
admin@rmutt.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)