หลักสูตร

DGA305 (SWU) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ จัดอบรมจํานวน 2-3 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 40 คน ช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 จํานวน 3 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง) เรียนสัปดาห์ละครั้งจํานวน 3 สัปดาห์หรือสามวันติด โดยสามารถเลือกรูปแบบการอบรมที่เหมาะสมได้
ติดต่อสอบถาม คุณ ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
เบอร์โทร   0860067779
msds@g.swu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะวิทยาศาสตร์)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)