หลักสูตร

DGA305 (PNU) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 3,900
หมายเหตุ รุ่นที่ 1 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2565 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 3 10-11 กันยายน พ.ศ.2565 จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมงรวม 12 ชั่วโมง)
ติดต่อสอบถาม คุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย ศรีช่วย
เบอร์โทร   0841958880
wutthichai.s@pnu.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)