หลักสูตร

DGA305 (NBU) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 4,990
หมายเหตุ การจัดอบรมจํานวน 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 30 คน จํานวน 2 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 อบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 4 อบรมระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ ดร.อมรวิทย์ วัชรพฤกษาดี
เบอร์โทร   029727200
it@northbkk.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)