หลักสูตร

DGA203 (STOU) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2 เพื่อให้สามารถออกแบบและจัดทำนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 3 เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น โดยจะให้มีองค์ความรู้ทั้งตัวนิยามของคำว่า ความมั่นคงปลอดภัย ทางดิจิทัล และความสัมพันธ์ของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความเสี่ยง อันตราย และการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับสินทรัพย์ขององค์กร จากนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เทคโนโลยีและกลไกต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้จะถูกแนะนำให้แก่ผู้เรียน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้บริหารภาครัฐ ดังนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษามาตรฐานและกรอบการดำเนินงาน รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล เพื่อผู้เรียนจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคลื่อนองค์กรที่มีวัฒนธรรมและแนวคิดของความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลด้วย

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)
2. กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ รุ่นที่ 1 วันที่ 28 – 29 เมษายน 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 4 วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 5 วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 6 วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 7 วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 8 วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 9 วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2565 รุ่นที่ 10 วันที่ 1 – 2 กันยายน 2565
ติดต่อสอบถาม คุณ อาจารย์ ดร.ศรันย์ นาคถนอม
เบอร์โทร   0800397788
Sarun.Nak@stou.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)