หลักสูตร

DGA305 (RMUTT) การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ (Exploratory Data Analysis) 2. เพื่อฝึกตั้งคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อฝึกจัดระเบียบข้อมูล และแปลงข้อมูลให้พร้อมนำไปวิเคราะห์ 4. เพื่อเรียนรู้พื้นฐานทางสถิติ และนำไปใช้หาความหมายเชิงลึก (Insights) 5. เพื่อเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร รวมถึงการใช้ Data Visualization ในการวิเคราะห์ข้อมูล 6. เพื่อฝึกการตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล 7. เพื่อเรียนรู้หลักการในการออกแบบและสร้าง Dashboard เบื้องต้น

คำอธิบายหลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลและแปลงข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ การ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Data Visualization การออกแบบและสร้าง Dashboard ที่มีประสิทธิภาและถูกต้อง ตามหลักการสื่อสารและตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิด

ครั้งที่ 1
กลุ่มผู้เรียน 1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ (Service)
ค่าใช้จ่าย / ค่าลงทะเบียน 6,900
หมายเหตุ วันที่จัดอบรม รุ่นที่ 1 11-12 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 2 26-27 พฤษภาคม 2565 รุ่นที่ 3 16-17 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 4 29-30 มิถุนายน 2565 รุ่นที่ 5 11-12 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 6 25-26 กรกฎาคม 2565 รุ่นที่ 7 8-9 สิงหาคม 2565 รุ่นที่8 22-23 สิงหาคม 2565 เวลาจัดอบรม: 09.00 – 16.00 น. สถานที่จัดอบรม: บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ที่อยู่ 1023 อาคารเอ็มเอสสยาม ชั้น 8 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อสอบถาม คุณ นางสาวลัดดา วีระเบญจพล
เบอร์โทร   0866685261
admin@rmutt.ac.th
สถานที่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ข้อมูลเพิ่มเติม 1. หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก (สถาบันพัฒนาบุคคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล)