ระบบพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

Welcome to Digital Government Skill Curriculum Management (DGSC)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ


 
หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลข...

15 พ.ย. 2562 19:48:15

  

0

ดูรายละเอียด

หลักสูตรการบริหารจัดการด้...

1 พ.ค. 2563 14:38:35

  

0

ดูรายละเอียด

 

การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำหรับงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เดิม หรือสำหรับเพื่อจัดทำทักษะด้านดิจิทัลตามกลุ่มเป้าหมาย และยังได้ถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามความพร้อมและพัฒนาการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในการไปสู่องค์กรดิจิทัล